บุคลากร


  •   2021-03-10 14:25:10    3457  

นาย วีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0-2561-2891

[email protected]

กลุ่มการคลัง


นาง สินีนาฏ เสนผดุง

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

0-2561-2469

นางสาว จรรยา เชื้อทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

0-2561-2469

นาย ธนะกิจ สุริยะธง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาว ธนิดา เจริญสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง รมยพร ม่วงช้าง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

0-2561-2207

นางสาว วรรณวิไล ขันชะลี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0-2561-2469

นางสาว เมธิญา ศิริกำเนิด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0-2561-2469

นาย สิทธิพันธุ์ ภูษณะพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0-2561-2469

นาง พูนทิพย์ เกิดกล่ำ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

0-2561-2207

นางสาว นาตยา แสงเย็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

0-2561-2469

นาง อนงค์ ศรีเมือง

พนักงานธุรการ ส4

0-2561-2469

นาง อารี แสงพวง

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

0-2561-2469

นาง ศิริพร เรือนโรจน์

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

0-2561-2469

นางสาว สุนันทา สงวนบุญ

นักวิชการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นางสาว วราภรณ์ จิตรบำเพ็ญ

นักวิชาการพัสดุ

0-2561-2207

นางสาว บุณยาพร อินทศร

นักวิชาการพัสดุ

0-2561-2469

นางสาว ปัตติมา แซ่จิว

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นางสาว กุลพรภัสร์ บูรณ์ภัสสร

เจ้าพนักงานพัสดุ

0-2561-2207

นางสาว ธัญญา ญาณพงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นางสาว ปัทมกร สิงหจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นางสาว รัชนี หะลีรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นาย นครินทร์ เสือโรจน์

นายช่างไฟ

0-2561-2133

กลุ่มบริหารงานบุคคล


นาง มะลิวัลย์ จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0-2561-3504

นางสาว สุเบญญา พงศ์กระวี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0-2561-3504

นางสาว ชุลีวรรณ คามเขต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นาง วิภาพร สงวนดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นางสาว กรณัฏฐ์ จันทร์ศรีธรรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นางสาว ชโลธร แก้วมงคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นางสาว มาริสา ทรัพย์มูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0-2561-3504

นางสาว ธัญญ์รวี นิติรันตกุลพงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นาง อรทัย ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นาย ภูริลาภ คำหุ่ง

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นางสาว ปทุมมาศ บำรุงสงฆ์

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นางสาว ศรินรัตน์ ยุ่งสันเทียะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3504

กลุ่มประชาสัมพันธ์


นาย วิฑูรย์ ไทยถาวร

ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

0-2561-2070

นาง กอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

0-2561-2070

นาย สร้างสรรค์ ดีรื่น

นายช่างภาพชำนาญงาน

0-2561-2070

นางสาว กวิสรา ถ้วยทอง

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

0-2561-2070

นาย ธนภัทร ภักดีสังข์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

0-2561-2070

นางสาว ชัชพร มานะกิจ

นักวิชาการเผยแพร่

0-2561-2070

นาย วชิรวิทย์ บุญสุข

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

0-2561-2070

นาย สุรินทร ดำดิน

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

0-2561-2070

กลุ่มนิติการ


นาย สิริยศ แก้วศรีสังข์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

0-2561-2727

นาย โสภณ แก้วจรูญ

นิติกรชำนาญการ

0-2561-2727

นาย จิรัฎฐ์ ศิริภัทรพีร์ดา

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาว ภัทราพร นพภาพันธ์

นิติกร

0-2561-2727

นางสาว ณัฐวรรณ สุวรรณโณ

นิติกร

0-2561-2727

นางสาว ภคอร สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-2727

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง อรอนงค์ ภู่เรือน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

0-2561-3056

นางสาว อ้อยทิพย์ ขัติยะเนตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0-2561-3056

นางสาว วิลาวัลย์ คล้ายเข็ม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นางสาว อินท์ชลิตา แก้วเกิด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นางสาว สุวัฒนา สมวาส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นาง คณัสนันท์ สยมชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นางสาว จริณี พลันการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นาย ธวัชชัย บุตรพรม

นักจัดการงานทั่วไป

0-2561-3056

นางสาว สุชานันท์ เรืองกัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056

นางสาว พิชญ์สินี พยุงแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2561-3056

นางสาว พัชนุช ปั้นมณี

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2561-3056

นาง บรรจง จันฉนวน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056

นาย วุฒิชัย สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056

นางสาว ปิยวรรณ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056