บุคลากร


  •   2021-03-10 14:25:10    4870  

นาย วีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0-2561-2891

[email protected]

กลุ่มการคลัง


- -

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

0-2561-2469

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

0-2561-2469

นางสาว กันสิชา พรมโชติ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาว ธนิดา เจริญสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง รมยพร ม่วงช้าง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

0-2561-2207

นางสาว วรรณวิไล ขันชะลี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0-2561-2469

นางสาว เมธิญา ศิริกำเนิด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0-2561-2469

นางสาว ชุติมณฑน์ อนันต์ธนวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0-2561-2469

นางสาว สุดารัตน์ อยู่เย็น

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

0-2561-2207

นางสาว นาตยา แสงเย็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

0-2561-2469

นาง อนงค์ ศรีเมือง

พนักงานธุรการ ส4

0-2561-2469

นาง อารี แสงพวง

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

0-2561-2469

นาง ศิริพร เรือนโรจน์

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

0-2561-2469

นางสาว กัลย์ณิษา บุษมา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาว ณัฐกนก สว่างอารมณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0 2561 2469

นางสาว กุลณัฐ นามวิเศษ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาว วราภรณ์ โฉมงาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาว สุนันทา สงวนบุญ

นักวิชการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นางสาว วราภรณ์ จิตรบำเพ็ญ

นักวิชาการพัสดุ

0-2561-2207

นางสาว บุณยาพร อินทศร

นักวิชาการพัสดุ

0-2561-2469

นางสาว ปัตติมา แซ่จิว

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นางสาว กุลพรภัสร์ บูรณ์ภัสสร

เจ้าพนักงานพัสดุ

0-2561-2207

นางสาว ธัญพร วันธิกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0-2561-2469

นาย นครินทร์ เสือโรจน์

นายช่างไฟ

0-2561-2133

กลุ่มบริหารงานบุคคล


นาง มะลิวัลย์ จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0-2561-3504

นางสาว สุเบญญา พงศ์กระวี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0-2561-3504

นางสาว ชุลีวรรณ คามเขต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นางสาว กฤตยา ทัพวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

025613504

นาง วิภาพร สงวนดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นางสาว กรณัฏฐ์ จันทร์ศรีธรรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นางสาว ชโลธร แก้วมงคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0-2561-3504

นางสาว มาริสา ทรัพย์มูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0-2561-3504

นางสาว ธัญญ์รวี นิติรันตกุลพงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นาง อรทัย ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นาย ภูริลาภ คำหุ่ง

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นางสาว วรนุช นาคประสม

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-3504

นางสาว ศรินรัตน์ ยุ่งสันเทียะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3504

นางสาว ปัทมกร สิงหจันทร์

นักทรัพยากรบุคคล

0-2561-2469

นาย โสภณ แก้วจรูญ

นิติกรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

0-2561-2727

กลุ่มนิติการ


นาย จิรัฎฐ์ ศิริภัทรพีร์ดา

นิติกรปฏิบัติการ

นาย ชัชวาล ชัยกร

นิติกร

0-2561-2727

นางสาว ณัฐวรรณ สุวรรณโณ

นิติกร

0-2561-2727

นางสาว ภคอร สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-2727

นางสาว ทักษอร ดงทอง

นิติกร

025612727

ฝ่ายบริหารทั่วไป


- -

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

0-2561-3056

นางสาว อ้อยทิพย์ ขัติยะเนตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0-2561-3056

นางสาว วิลาวัลย์ คล้ายเข็ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0-2561-3056

- -

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นางสาว วัชราวลี นัยกิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นางสาว จริณี พลันการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-2561-3056

นางสาว พิมพ์ชนก พยุงแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056

นาย ธวัชชัย บุตรพรม

นักจัดการงานทั่วไป

0-2561-3056

นางสาว สุชานันท์ เรืองกัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056

นางสาว พิชญ์สินี พยุงแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2561-3056

นางสาว พัชนุช ปั้นมณี

เจ้าพนักงานธุรการ

0-2561-3056

นาง บรรจง จันฉนวน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056

นาย วุฒิชัย สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056

นางสาว ปิยวรรณ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-3056