สำนักบริหารกลาง ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  •   2021-10-08 09:49:25    299     0


สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564  ถึง 19 ตุลาคม 2564
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
             - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
             - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร
             - อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
             
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)
หลักฐานประกอบการสมัคร
             1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
             3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
             4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
             5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
             6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
สมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้น1 ห้องพัสดุ 112 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป