กรมการข้าว ลุยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำยุค 4.0


    กรมการข้าว ลุยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำยุค 4.0

   

bf1763f4 1a64 451f 8cdf 86c1fe5ece56  a845ba5b 8195 4580 b728 6ad783c44432

     วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานทางออนไลน์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานสำหรับผู้นำในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 18 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 69 คน ทางระบบ Zoom Cloud Meeting

       นายอาชว์ชัยชาญ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตร ฉบับที่ 12 จึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารของกรมการข้าว ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการเป็นผู้นำการบริราชการแนวใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกรมการข้าวให้บรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะในการบริหารราชการ เพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งและบุคลากรมีความสุข

 

630c0f1d 7a0b 487b b331 942369393983  1ac5240a a7c3 490a 9216 c02fc3dcaa3b

 

       อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวเป็นองค์กรชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาข้าว ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา
อย่างยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจหลักในการสนองนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ช่วยให้ผู้บริหารในสังกัดกรมการข้าวได้ปรับกระบวนการคิด ทัศนคติและ
บุคลิกภาพ นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำองค์กรที่มีคุณภาพ พัฒนางานวิชาการ
ด้านข้าว บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป