กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ


    กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

   


กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ 

พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ


3

33  161198
2  81

                  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
                  โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นวันครบรอบปีที่ 65 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก
ของเกษตร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ ฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน
                   กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง
ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
                   ในการนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจ “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” จากอดีตถึงความก้าวหน้าในปัจจุบัน ในหัวข้อ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”  เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์
แก่พสกนิกร และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมจัดแสดงผลงานการประกวดภาพวาดจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”
                   ทั้งนี้ นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีกองประสานงานโครงการพระราชดำริ รับหน้าที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ภายในงานด้านข้าวของประเทศไทยอีกด้วย ในหัวข้อ “9 ก้าว ข้าวไทยสู่ทฤษฎีใหม่อย่างพอเพียง - 10 สืบสานยั่งยืนเคียงราษฎรไทย”

                - พระราชกรณียกิจของ ร.9 - ร.10 ด้านข้าว - การเกษตร
                - พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน สืบสาน – รักษา - ต่อยอด
                - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (คลินิกข้าว)
                - เกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยวิกฤติโควิด – 19 กล่าวคือ โควิดทำให้หลายคนตกงาน ยกเว้น “เกษตรกร”