การประชุมเพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)


    การประชุม เพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

   


            

              ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 เวลา 9.30 - 12.00 น. นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ :ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมเป็นกรรมการในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 

               ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
คำสั่งกรมการข้าวที่ 593/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา

               ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
กรมการข้าวได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน และทุนฝีกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน

               ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุพรรณิการ์ ปักเคธาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว

               ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)