การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการ)


    การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการ)

   

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการควบคุมการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จำนวน 5 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ได้แก่

1. พนักงานประจำห้องทดลอง

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3. ช่างเครื่องกล

4. ลูกมือช่าง

5. นักกีฎวิทยา

ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ หลังอาคารกรมการข้าว