ขออนุม้ติปรับแผนปฏิบัติงาน หลักการจัดซื้อจัดจ้าง และบัญชีโอนจัดสรรงบประมาณ และคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่7/66
  •   2022-11-23 15:23:50    347     312  • bytes  

  • bytes