เรื่อง แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2
  •   2022-11-21 09:17:00    12     0

KM-031 3853 8-11-65


  • bytes