โอนขายบิลค.การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลางที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดและการส่งออก พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและการจัดการธาตุอาหาร (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3) งวดที่ 2
  •   2022-10-05 10:24:16    73     43  • bytes