KM เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3
  •   2022-06-10 11:01:52    35     2

HRD


  • bytes