ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-10 14:25:10    490  

   

 สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของกรมและงานช่วยอํานวยการ 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะของกรม

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม หน้า 55 เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก ราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2557 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจ             หน้าที่ของกรม 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย