เอกสาร เงินนอกงบประมาณ


โอนขายบิล ค.สกสว. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-12-14 10:21:33    30     20 

โอนขายบิล ค.สกสว ปี งปม. 2565 ให้ ศวข.พิษณุโลก

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-11-11 10:02:54    105     24 

โอนขายบิล ค.IRRI CORIGAP PRO : Closing Rice Yield Gap in Asia (Phase ll) ให้ ศวข.ชัยนาท

  • โดย สำนักบริหารกลาง   2022-11-07 11:29:09    30     10