Display # 
Title Author Hits
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 Written by สำนักบริหารกลาง 767
หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน Written by งานพัสดุ 352
การโอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 Written by งานพัสดุ 918
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (งบดำเนินงาน) Written by สำนักบริหารกลาง 1368
ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 Written by สำนักบริหารกลาง 539
คำสั่งกรมการข้าว ที่ 353/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 588
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 554/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Written by สำนักบริหารกลาง 1281
คำสั่งกรมการข้าว ที่ ๒๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ Written by สำนักบริหารกลาง 546
การโอนจัดสรรเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2560 6 เดือนหลัง Written by สำนักบริหารกลาง 496
คู่มือจ้างเหมาบริการเสริมปฏิบัติงาน Written by สำนักบริหารกลาง 964