Display # 
Title Author Hits
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1089/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Written by สำนักบริหารกลาง 556
คำสั่งกรมการข้าว ที่601/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Written by สำนักบริหารกลาง 402
คำสั่งกรมการข้าว 599/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 365
คำสั่งกรมการข้าว ที่ 599/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 288
คำสั่งกรมการข้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 400
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมการข้าว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการข้าว พ.ศ.2555 Written by สำนักบริหารกลาง 579
ข้อบังคับกรมการข้าวว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการข้าว พ.ศ.2553 Written by สำนักบริหารกลาง 406
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ธรรมาภิบาลกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 811
คำสั่งกรมการข้าวที่ 451/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Written by สำนักบริหารกลาง 1185
คำสั่งกรมการข้าวที่ 450/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว (เพิ่มเติม) Written by สำนักบริหารกลาง 829