Display # 
Title Author Hits
คำสั่งกรมการข้าว ที่ ๖๐๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทน Written by Super User 57
หนังสือเวียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ (Fleet card) Written by สำนักบริหารกลาง 24
หนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการทำสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Written by สำนักบริหารกลาง 6
แบบฟอร์มแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 Written by สำนักบริหารกลาง 122
หนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยการจำหน่ายน้ำหนักของเมล็ดพันธ์ุที่สุญเสียเนื่องจากขบวนการและกรรมวิธีการผลิตออกจากบัญชี พ.ศ. 2549 Written by สำนักบริหารกลาง 124
หนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ Written by สำนักบริหารกลาง 9
หนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ Written by สำนักบริหารกลาง 11
แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 Written by งานพัสดุ 875
หนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการบุุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน Written by สำนักบริหารกลาง 9
หนังสือเวียน เรื่อง แบบบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า (บส.01) Written by สำนักบริหารกลาง 6