คำสั่งกรมการข้าว ที่ ๑๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายการกำกับติดตามงานนโยบายในเขตพื้นที่

คำสั่งกรมการข้าว ที่ ๑๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายการกำกับติดตามงานนโยบายในเขตพื้นที่