คำสั่งกรมการข้าว ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายอำนาจที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว

คำสั่งกรมการข้าว ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายอำนาจที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว