แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือเวียน กษ 2601/ว463 27 กันยายน 2561


เอกสารขออนุมัติสั่งจ้างถึงลงนามใบสั่งจ้าง...คลิก

เอกสารส่งมอบงานถึงเบิกจ่าย...คลิก

เอกสารยกเลิกใบสั่งจ้าง...คลิก