ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง...ดาวน์โหลด