การโอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

การโอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1


รายละเอียด

เอกสารอนุมัติการโอนงบประมาณ...คลิก

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ กษ 2601/ว618 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560...คลิก

 

       แผนงาน        รหัสแผนงาน รหัสงบลงทุน / ดาวน์โหลด
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตการวิจัยและพัฒนาข้าว
กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย
0701827006000000 

 0701827006110001-0701827006110050

0701827006110051-0701827006110100

0701827006110101-0701827006110140,
0701827006120001-0701827006120007

0701827006410001-0701827006410025

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมหลักบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา
 0701827001000000

 0701827001110001-0701827001110037,
0701827001120001-0701827001110008,
0701827001410001-0701827001410005

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลักการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

0701838014000000  0701838014110001- 0701838014110012

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0701838027000000  0701838027110001-0701838027110012,
0701838027120001

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
กิจกรรมหลักการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

0701819021000000 

0701819021110001-0701819021110034,
0701819021120001-0701819021120005

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ

0701819013000000

0701819013110001-0701819013110002,
0701819013120001
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการกระจายเมล็ดและการจัดการข้าว
กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดการข้าว

0701819024000000

0701819024110001-0701819024110043,
0701819024120001,
0701819024410001-0701819024410009

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 0701803008000000 0701803008110001-0701803008110003

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรมหลักการจัดหาเครื่องสีข้าวตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

 0701817030000000 0701817030110001 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
กิจกรรมหลักการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 0701819021000000

0701819021420001,
0701819021420003
-0701819021420007