คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 554/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

012