Display # 
Title Author Hits
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 217/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Written by สำนักบริหารกลาง 39
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ (ครั้งที่ 2) เม.ย. - ก.ย.61 Written by การเงิน 95
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง Written by สำนักบริหารกลาง 287
รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานงบลงทุน Written by งานพัสดุ 185
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 Written by สำนักบริหารกลาง 308
หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน Written by งานพัสดุ 140
การโอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 Written by งานพัสดุ 540
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (งบดำเนินงาน) Written by สำนักบริหารกลาง 773
ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 Written by สำนักบริหารกลาง 211
คำสั่งกรมการข้าว ที่ 353/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 230