Display # 
Title Author Hits
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง Written by สำนักบริหารกลาง 167
รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานงบลงทุน Written by งานพัสดุ 148
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 Written by สำนักบริหารกลาง 225
หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน Written by งานพัสดุ 115
การโอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 Written by งานพัสดุ 502
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (งบดำเนินงาน) Written by สำนักบริหารกลาง 638
ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 Written by สำนักบริหารกลาง 165
คำสั่งกรมการข้าว ที่ 353/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมการข้าว Written by สำนักบริหารกลาง 186
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 554/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Written by สำนักบริหารกลาง 326
คำสั่งกรมการข้าว ที่ ๒๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ Written by สำนักบริหารกลาง 299