กลุ่มนิติการ

 บุคลากรกลุ่มนิติการ

niti 01

     นายสิริยศ  แก้วศรีสังข์
     ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนิติการ
     โทร        0-2561-2727
     โทรสาร    0-2561-2282
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

niti 02

     นายบัณฑิต  จันทร
     ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ
     โทร        0-2561-2727
     โทรสาร    0-2561-2282
     E-mail : bandit.c@rice.mail.go.th

niti 03

         นางวาทินี  เจริญจิตร์
      ตำแหน่ง    นิติกรปฏิบัติการ
      โทร        0-2561-2727
      โทรสาร    0-2561-2282
      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

021

         นางสาววธิดา บุญที
      ตำแหน่ง    นิติกร 
      โทร        0-2561-2727
      โทรสาร    0-2561-2282
      E-mail :

niti 05

      นายธนาเศรษฐ์  วีระธราพัฒน์
      ตำแหน่ง    นิติกร 
      โทร        0-2561-2727
      โทรสาร    0-2561-2282
      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

niti 06

      นางสาวภคอร สงวนบุญ
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
      โทร        0-2561-2727
      โทรสาร    0-2561-2282
      E-mail:phakaorn.s@rice.mail.go.th