กลุ่มการคลัง

บุคลากรกลุ่มการคลัง

   

m1

ชื่อ       นางชูศรี  โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการคลัง
โทร.     0-2561-3538
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

m2

ชื่อ       นางสินีนาฎ เสนผดุง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร.     0-2561-3538
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m3

ชื่อ       นางสาวลออรัตน์  ปานมา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

m4

ชื่อ       นางสาวจรรยา เชื้อทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร.     0-2561-2469
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

m5

ชื่อ       นางปานจิตร กัลยาณมิตร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร.     0-2561-2370
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m6

ชื่อ       นางสาวธนิดา เจริญสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m7

ชื่อ       นางสาวศิวัชญา สระโร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

m8

ชื่อ        นางสาวพัชรีพร  กุดนอก

 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 โทร.     0-2561-2370
 โทรสาร  0-2561-2133
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

m9

ชื่อ       นางรมยพร ม่วงช้าง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร.     0-2561-2469
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

m10

ชื่อ       นายธนะกิจ  สุริยะธง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร.     0-2561-2469
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m11

ชื่อ       นางอนงค์ ศรีเมือง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.2
โทร.     0-2561-4258
โทรสาร  0-2561-2133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

logorice

ชื่อ       นายบุญมี ประชุมสาร
ตำแหน่ง ช่างไม้ 2
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

m12

ชื่อ       นางอารี แสงพวง

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 3
โทร.     0-2561-2469
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

m13

ชื่อ       นางศิริพร เรือนโรจน์
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 3
โทร.     0-2561-2469
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m14

ชื่อ       นางสาวชนิดา  นาแหลม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

m15

ชื่อ       นางสาวสุนันทา  สงวนบุญ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.     0-2561-2469
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

m16

ชื่อ       นางสาวบุญยาพร  อินทศร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : 

  

m17

ชื่อ       นางสาววราภรณ์  จิตรบำเพ็ญ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : 

 

m18

ชื่อ       นางสาวพิมพร ยุวพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m19

ชื่อ       นางสาวกุลพรภัสร์  บูรณ์ภัสสร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  

m20

ชื่อ       นางสาวธัญภา  ญาณพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.     0-2561-4258
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m21

ชื่อ       นางสาวนิตยา กองศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.     0-2561-2370
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m22

ชื่อ       นางสาวสุภัทชา  สุขรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.     0-2561-2370
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail :

 

m23

ชื่อ       นางสาวจินตนา  อารามกิจ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail :  

  

m24

ชื่อ       นายภรณ์ภัทร  พรมสอน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m25

ชื่อ       นายนครินทร์  เสือโรจน์
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail :  

 

m26

ชื่อ       นางสาวปฐมาพร มนต์เทวัญ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.     0-2561-2765
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

m27

ชื่อ       นางสาวรางคณา  รังกาใจ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

m28

ชื่อ       นายรัตนกร  ชัยวิรัช
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

m29

ชื่อ       นางสาวปรวีญ์  บุตรชา
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

logorice

ชื่อ       นางสาววรัญญา  จันทร์เหลือง
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.     0-2561-2207
โทรสาร  0-2561-2133
E-mail :