กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

k1

ชื่อ          นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์
ตำแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ :  0-2561-3504

โทรสาร  :  0-2561-2879

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

k2

ชื่อ          นางมะลิวัลย์ จันทรา
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0-2561-3504

โทรสาร  :  0-2561-2879

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

k3

ชื่อ          นางสาวสุเบญญา  พงศ์กระวี
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0-2561-3504

โทรสาร  :  0-2561-2879

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..go.th

 

k4

ชื่อ              นางสาวณัฐกานต์  คำยวง
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0-2561-3504

โทรสาร  :  0-2561-2879

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.