ฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 

tuk

 

นางอรอนงค์  ภู่เรือน
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

jeab

นางสมคิด  มลบุตร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

of

นางสาววรรณวิไล  ขันชะลี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

tip

นางสาวอ้อยทิพย์  ขัติยะเนตร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -


saifon

นางสาวสายฝน  ขวัญเกิด
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

021

นางสาวเบญจวรรณ สุขประสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

021

นายกำพล คำนึงผล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

sripang

นางสาวศรีปรางค์  พุฒตาลพงษ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

ning

นางสลินทิพย์ ยอดปืน
ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

07

นางสาวนงนุช  ยมดิษฐ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

     

yai1

นายทศพร  นาคกระจ่าง 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

021

นางสาวพัชนุช ปั้นมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

29

นางบรรจง จันฉนวน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

19

นายวุฒิชัย  สงวนบุญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -

   

mapang

นางสาวนฤมล  พุทธโกศัย 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2561-3056
โทรสาร 0-2561-3236
E-mail : -


lek

นางสาวสุชานันท์  เรืองกัน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2561-1835
โทรสาร 0-2561-2783
E-mail : -