ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมการข้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

001002003