สถานที่ตั้งและติดต่อ

...ติดต่อเรา... 

 

สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว

เลขที่ 50 เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มการคลัง

โทรศัพท์ : 0 2561 4258

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

 โทรศัพท์ : 0 2561 3504 

    กลุ่มประชาสัมพันธ์

 โทรศัพท์ : 0 2561 2070 

     โทรสาร  : 0 2561 2405

 กลุ่มนิติการ

 โทรศัพท์ : 0 2561 2282, 0 2561 2727 

     โทรสาร  : 0 2561 2133

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

    โทรศัพท์ :  0 2561 3056 

กลุมงานพัสดุ

โทรศัพท์ :  0 2561 2207

 

map