ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจร

175241 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจร

 175241

175245

          เมื่อวันที่28ต.ค.2561 เวลา 15.00น. ณห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจ.พะเยา นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจร (29-30ต.ค.61)  โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน. มีนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา. เข้าร่วมประชุมด้วย

          สาระสำคัญของการที่ประชุมครั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดจัดแสดงนิทรรศการหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานของกระทรววเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่แต่ละจุดได้แก่ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ประตูระบายน้ำกว๊านพะเยา และ หมู่บ้านเมืองรวง จ.เชียงราย เป็นต้น

          ส่วนข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นได้เตรียมความพร้อมไว้ดังนี้ ด้านการเกษตร ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2.  เรื่องแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1. เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร. เพิ่มมูลค่าผลผลิต. และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านสันต้นธง การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว และการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ