สบก.บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

H   สบก.บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

 page

       วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลาง เดินทางไปบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี