ผอ.สบก.ร่วมชมแปลงและเสนอข้อคิดเห็นข้าวสายพันธุ์ดีเด่น ศวข.ปทุมธานี

DSC 2269 1ผอ.สบก.ร่วมชมแปลงและเสนอข้อคิดเห็นข้าวสายพันธุ์ดีเด่น ศวข.ปทุมธานี

page1

page2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว เข้าร่วมประชุมหารือประเมินความพึงพอใจและชมแปลงแสดงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น ซึ่งนักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้ทำการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกร เป็นต้น เข้าร่วมในครั้งนี้

            สำหรับข้าวสายพันธุ์ดีเด่นนี้ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 จนได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลสต่ำ เมล็ดยาว เมื่อหุงสุกแล้วมีความนุ่ม ค่อนข้างเหนียว และจากการชมแปลงเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ในระยะต่างๆ พบว่ามีลักษณะเด่นเป็นต้นเตี้ย ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ให้ผลผลิตสูงประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หากปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์สามารถใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว ในภาพรวมจึงเป็นข้าวที่มีเสถียรภาพทางการตลาด เนื่องจากต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำ ให้ผลผลิตสูง จึงเป็นอีกตัวเลือกขึ้นของผู้บริโภคที่นิยมข้าวนุ่มทั้งในและต่างประเทศ โดยข้าวสายพันธุ์ดีเด่นนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ ประจำปี 2561

สุรินทร ดำดิน : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว