กรมการข้าวจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ศมข.ราชบุรี

4585กรมการข้าวจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี  ธงชาติไทย ณ ศมข.ราชบุรี

                 

กรมการข้าวจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี
ธงชาติไทย ณ ศมข.ราชบุรี

page

 วันที่ 21 กรกฎาคม 25560 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  พร้อมด้วยนายมงคล จันทรเพชร และบุคลากรของกรมการข้าวจากส่วนกลางและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมชักธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ซึ่งกรมการข้าวได้เริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 นี้เป็นต้นไป

                 สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ประกาศให้ธงชาติไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

วิฑูรย์ ไทยถาวร : ภาพ/ข่าว