กรมการข้าว สานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี

h 01กรมการข้าว สานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี

กรมการข้าว สานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทยครบรอบ 120 ปี

m 04s

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 06.29 น. นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพ

                โดยมี นายวิฑูรย์  ไทยถาวร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ (รองโฆษกกรมการข้าว)เป็นผู้แทนนำข้าราชการกรมการข้าว เดินทางเข้าแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสวัสดิการ     กรมการข้าว จำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ พร้อมเป็นขวัญและกำลังใจช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันรักษาป่า

            นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5    ได้ทรงก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 120 ของกรมป่าไม้ ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้แก่กรมป่าไม้จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าบางครั้งต้องสูญเสียบุคลากรจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องและพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นภารกิจที่น่าภาคภูมิใจ และยังสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กรมป่าไม้ สืบมาด้วยความรักและสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

            ภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ได้พระราชดำรัส และพระราชดำริแก่กรมป่าไม้ใช้เป็นแนวทางในการปกป้องและพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ของชาติคงอยู่อย่างยั่งยืน

            ปีที่ 120 กรมป่าไม้ได้ปฏิรูปการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งด้านการป้องกันรักษา การฟื้นฟู  การจัดการที่ดิน งานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้ก้าวต่อไปของกรมป่าไม้ดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะถือเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าต่อชาติและอนุชนรุ่นหลังสืบไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน