สำนักบริหารกลางจัดโครงการสัมมนา กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ด้านงานสารบรรณ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล

1450865464346

สำนักบริหารกลางจัดโครงการสัมมนา
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ด้านงานสารบรรณ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล

 23 Fotor

     วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานเปิด "โครงการสัมมนากฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ด้านงานสารบรรณ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล" เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 51 ศูนย์ พร้อมรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนข้าว ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสการทำเกษตรธรรมชาติ
 
วริศรา ทรัพย์เกษม ข่าว
พิมพกานต์ พุทธศิริ ภาพ